Україна, Хмельницька обл., м. Красилів, пл. Незалежності, 2    
Пошук по сайту
АНОНСИ І ОГОЛОШЕННЯ:  Повідомляємо, що пленарне засідання сорок шостої сесії районної ради сьомого скликання відбудеться 12 червня 2020 року о 10.00 годині в м. Красилів у сесійній залі адмінбудинку районної ради;  

1

Email:
Пароль:


Електронна приймальня


  Головна » Кадри » Конкурс
Порядок проведення конкурсу

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної ради
від 17.10.2011 року №123-р 

 
ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб
виконавчого апарату Красилівської районної ради Хмельницької області
Загальні положення
1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб Красилівської районної ради Хмельницької області п’ятої - сьомої категорій (далі конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.
2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.
3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування розпорядженням голови районної ради утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.
4. Очолює конкурсну комісію заступник голови районної ради. До складу конкурсної комісії входять керуючий справами, начальник відділу юридичного забезпечення, начальник організаційного відділу, начальник загального відділу.
5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в районній раді, а також просування по службі посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.
Умови проведення конкурсу
6. Рішення про проведення конкурсу приймається головою районної ради за наявності вакантної посади посадової особи у виконавчому апараті районної ради.
7. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
- визнані в установленому порядку недієздатними;
- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;
- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;
- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
- в інших випадках, установлених законодавством України.
 
8. Обов’язковими умовами конкурсу є:
- наявність громадянства України;
- наявність повної вищої освіти відповідного професійного спрямування, стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування відповідно до типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування;
- знання чинного законодавства з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування;
- вільне володіння державною мовою;
- володіння персональним комп’ютером у режимі користувача.
 
9. Відповідно до специфіки повноважень вакантної посади можуть встановлюватися додаткові умови конкурсу.
10. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи (далі - кандидати).
11. Конкурс проводиться поетапно:
1) публікація оголошення про проведення конкурсу в газеті «Красилівський вісник» та на веб-сайті районної ради;
2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;
3) проведення іспиту та відбір кандидатів.
Оголошення про конкурс
12. Районна рада опубліковує оголошення про проведення конкурсу в газеті «Красилівський вісник» та на веб-сайті районної ради не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу та доводить його до відома працівників районної ради.
13. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:
1) найменування установи із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;
2) назви вакантних посад. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається відділом юридичного забезпечення виконавчого апарату районної ради;
3) основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування;
4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.
14. Відповідно до законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України при заміщенні вакантних посад, призначення на які здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття головою районної ради рішення про призначення осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку, конкурс не оголошується.
Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі
15. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу, службу в органи місцевого самоврядування та її проходження;
- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
- копії документів (засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку) про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання;
- відомості про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав;
- копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;
- письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.
16. Особи, які працюють у районній раді і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.
17. Особи можуть надавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
18. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.
19. Начальник відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату районної ради перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.
20. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється письмово з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за таких  обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
21. Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.
22. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у відділі юридичного забезпечення виконавчого апарату районної ради.
Проведення іспиту та відбір кандидатів
23. Іспит проводиться конкурсною комісією з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на вакантну посаду посадових осіб.
24. Начальник відділу юридичного забезпечення за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
25. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та "Про засади запобігання та протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу виконавчого апарату районної ради.
26. Порядок проведення іспиту та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень затверджується головою районної ради.
27. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
28. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад.
29. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву районної ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.
30. Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на вакантну посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.
31. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.
32. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.
33. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
34. У рішенні комісії, що подається голові районної ради, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.
35. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується головою, секретарем та присутніми на засіданні членами комісії і подається голові районної ради не пізніше, ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.
36. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.
37. Рішення про призначення на посаду та зарахування до кадрового резерву приймає голова районної ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.
38. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене особами, які брали участь у конкурсі,  голові районної ради протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.
39. Рішення голови районної ради може бути оскаржене у порядку, визначеному чинним законодавством.


Красилівська районна рада
Хмельницької області

© Усі права на матеріали, розміщені на цьому
сайті,належать Красилівській районній раді.

Приймальня голови:

0 (3855) 4-22-72
4-20-05
Поштова адреса:

31000, Україна,
м. Красилів,
пл. Незалежності, 2
Електронна адреса:

Сайт: www.krasylivrada.km.ua
Email: krasylivrada@i.ua
Розробка сайту:

Мапа сайту  |  Електронна приймальня  |  Стрічка новин