Україна, Хмельницька обл., м. Красилів, пл. Незалежності, 2    
Пошук по сайту

1

Email:
Пароль:


Електронна приймальня


  Головна
Регламент районної ради

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ.

РОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА РОБОЧІ ОРГАНИ РАДИ.

РОЗДІЛ 4. ДЕПУТАТИ РАДИ ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ.

РОЗДІЛ 5. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ.

РОЗДІЛ 6. АКРЕДИТАЦІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ   ІНФОРМАЦІЇ.

                                                                                                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                                                                                                        рішення другої сесії
                                                                                                                                                                                                                                                        районної ради
                                                                                                                                                                                                                                                        18 грудня 2015 року №2 
 
РЕГЛАМЕНТ
Красилівської районної ради сьомого скликання

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 
Стаття 1. Правові засади діяльності районної ради.
1.1. Красилівська районна рада (далі – рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад міста, селища і сіл району, у межах повноважень, визначених чинним законодавством, а також повноважень, переданих раді міською, селищною та сільськими радами району.
Рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, який визначено відповідно до частин 3,4 статті 16 Закону України «Про місцеві вибори».
1.2. Порядок діяльності ради, її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими і нормативними актами та цим Регламентом.
1.3. Регламент Красилівської районної ради (далі – Регламент) визначає порядок: проведення першої та послідуючих сесій ради; обрання голови та заступника голови ради; формування і організацію роботи робочих органів ради; скликання чергових та позачергових сесій ради; призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях; прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також правові засади і порядок реалізації повноважень депутатами ради, та вирішення інших процедурних і організаційних питань роботи і життєдіяльності ради.
1.4. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії ради, рішенням ради за поданням робочої групи ради по його розробці, утвореної радою, більшістю голосів депутатів від загального складу ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.
1.5. До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.
1.6. У випадках прийняття нових законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до цього Регламенту.
1.7. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.
 
Стаття 2. Основні принципи діяльності ради.
2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:
- народовладдя;
- законності;
- гласності;
- колегіальності;
- поєднання місцевих і державних інтересів;
- виборності;
- правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством;
- державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;
- судового захисту прав місцевого самоврядування;
- підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.
 
Стаття 3. Відкритість та гласність роботи ради.
3.1. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань ради визначається радою відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.
3.2. Відкритість та гласність роботи ради, її президії, постійних та інших комісій може реалізовуватися шляхом публікації пленарних засідань ради та її рішень, рішень робочих органів ради в газеті «Красилівський вісник» та на офіційному сайті ради, або в інший визначений радою спосіб.
3.3. Представники засобів масової інформації можуть бути акредитовані на певний строк або на весь час скликання ради відповідно до статті 70 цього Регламенту.
 
Стаття 4. Планування роботи ради.
4.1. Діяльність ради здійснюється відповідно до річного плану роботи, затвердженого радою на пленарному засіданні.
4.2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень ради, а також передбачає участь посадових осіб та депутатів ради у загальнодержавних і регіональних заходах.
4.3. План роботи ради розробляється під керівництвом голови ради на підставі пропозицій постійних комісій, заступника голови ради, депутатських фракцій і груп, депутатів ради, районної державної адміністрації.
 
Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію.
5.1. Запит на інформацію – це прохання особи до ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володіння. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою і іншими способами).
5.2. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5-ти робочих днів із дня отримання запиту.
5.3. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з моменту отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
5.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед великої кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що надала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту на пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.
5.5. У раді передбачено відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається у межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях ради.
6.1. На пленарних засіданнях ради за її рішенням (або запрошенням голови чи заступника голови ради) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів та інших представників територіальних громад району. Для них у сесійній залі відводяться спеціальні місця.
6.2. Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні ради за запрошеннями. Цим особам, за рішенням ради, може бути надане право виступу на засіданні ради.
6.3. Порядок розміщення депутатів ради та інших присутніх осіб у сесійній залі визначається радою. Місця для депутатів ради відводяться в сесійній залі у перших рядах та окремо від інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради і не можуть бути зайняті іншими суб’єктами присутності.
6.4. Зазвичай пленарні засідання ради проводяться у сесійній залі адмінприміщення районної ради за адресою: місто Красилів, площа Незалежності, 2. У разі, якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у сесійній залі адмінприміщення ради без перешкод для проведення засідань ради, особи, які виявили бажання бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у сесійній залі з урахуванням вимог пунктів 6.1 та 6.2 цієї статті.
У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради в іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання ради в іншому місці приймається головою ради. Про це він видає відповідне розпорядження.
 
Стаття 7. Закриті пленарні засідання ради.
7.1. У разі необхідності, за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.
7.2. На закритому пленарному засіданні ради можуть бути присутніми за запрошенням ради: голова районної державної адміністрації, представники правоохоронних органів та інших органів центральної виконавчої влади, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду визначених радою питань у закритому режимі.
7.3. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото та відеофіксації, а також засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.
7.4. Оформлення протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється працівниками виконавчого апарату ради в режимі, який унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні ради питань.
7.5. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню в засобах масової інформації та в інший спосіб, передбачений пунктом 3.2 цього Регламенту, визначається у кожному конкретному випадку рішенням ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
 
Стаття 8. Контрольна діяльність ради та її постійних комісій.
8.1. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи, здійснює контроль у частині делегованих радою районній державній адміністрації повноважень та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
8.2. Постійні комісії ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень ради.
8.3. Постійні комісії ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному статтею 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», мають право отримувати від керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали та потрібну інформацію.
8.4. Рекомендації постійних комісій ради підлягають обов’язковому розгляду органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.
8.5. Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій ради органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті ними заходи, останні мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.
 
Стаття 9. Контроль за виконанням рішень ради.
9.1. Рада безпосередньо, або через створені нею відповідно до статей 47 і 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійні чи тимчасові контрольні комісії, здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, чинного законодавства про місцеве самоврядування та цього Регламенту.
9.2. Контроль за виконанням рішень ради організовує її голова.
9.3. Контроль за виконанням рішення ради, як правило, покладається на заступника голови та відповідну (профільну) постійну комісію ради.
9.4. Рішення ради, які потребують контролю, після їх прийняття, але не пізніше 3-х денного строку після завершення чергової сесії ради, передаються до відповідних (профільних) постійних комісій ради.
9.5. Постійна комісія ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень голові ради або його заступнику.
 
Стаття 10. Підзвітність і підконтрольність районної державної адміністрації раді.
10.1. Районна державна адміністрація підзвітна та підконтрольна раді у виконанні районних програм соціально-економічного і культурного розвитку, районних цільових програм з інших питань, районного бюджету, а також в частині повноважень, делегованих радою відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з виконання рішень ради з цих питань.
10.2. Після заслуховування звіту голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення рада приймає відповідне рішення.
 
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ.

Глава 1. Підготовка пленарних засідань.

Стаття 11. Порядок скликання першої сесії ради.
11.1. Першу сесію новообраної ради скликає районна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до пункту 1.1 цього Регламенту.
Пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів ради. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів виборців на виборах депутатів ради. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до моменту обрання голови ради.
11.2. З часу обрання голови ради, він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог чинного законодавства та Регламенту ради попереднього скликання.
 
Стаття 12. Порядок денний першої сесії.
12.1. До порядку денного першої сесії новообраної ради мають бути включені такі питання:
- інформація голови районної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів ради та визнання їх повноважень;
- про обрання постійного секретаріату ради;
- про обрання лічильної комісії ради;
- про обрання голови ради;
- про утворення тимчасової робочої групи по розробці Регламенту та підготовці пропозицій по формуванню робочих органів ради.
12.2. Перша сесія новообраної ради може складатися з двох пленарних засідань ради.
 
Стаття 13. Форми роботи ради.
13.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Постійна комісія або робоча група може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним чи за дорученням ради, якщо пленарне засідання ради пов’язане з прийняттям відповідних рішень, проведенням радою виборів, призначенням або затвердженням на посади керівників підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад району.
 
Стаття 14. Розпорядок роботи пленарних засідань ради.
14.1. Пленарні засідання ради, як правило, проводяться у робочі дні. Починаються о 10-й годині і закінчуються не пізніше 16-ї години, з перервами на 15 хвилин через кожні дві години роботи і на 30 хвилин – для обідньої перерви.
14.2. Пленарні засідання ради може бути продовжено головуючим на пленарному засіданні ради понад визначений у пункті 14.1 цієї статті час, але не більше ніж на 30 хвилин.
У необхідних випадках за рішенням ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.
Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням ради. Таке рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань відповідно до статті 34 цього Регламенту.
14.3. За вмотивованим зверненням двох або більше уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій (груп), головуючий на пленарному засіданні ради зобов’язаний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні ради.
Правом на оголошення позачергової перерви з одного питання депутатська фракція чи група може скористатися лише один раз протягом пленарного засідання.
14.4. Кожне пленарне засідання ради починається і закінчується виконанням Гімну України. У залі засідань ради розміщується Герб і Державний Прапор України та Герб і Прапор Красилівського району.
 
Стаття 15. Порядок скликання сесії ради.
15.1. Сесія ради скликається головою ради у разі необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – в міру необхідності.
15.2. Сесія ради також скликається головою ради за пропозицією не менше однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.
15.3. У разі немотивованої відмови голови ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесія ради скликається заступником голови ради. У цих випадках сесія ради скликається, якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію ради у двотижневий строк, після настання умов, передбачених пунктами 15.1 та 15.2 цієї статті.
15.4. У разі якщо посадові особи, визначені у пунктах 15.1 - 15.3 цієї статті у двотижневий строк не скликають сесію ради на вимогу однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації, або у разі, якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину загального складу ради, або постійною комісією ради.
15.5. Розпорядження про скликання чергової сесії ради видається головою ради і доводиться до відома депутатів ради і населення не пізніше як за 20 днів до пленарного засідання сесії, а у випадках скликання позачергової сесії – не пізніш як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
15.6. Інформація про скликання сесії ради публікується в газеті «Красилівський вісник» та оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради.
15.7. Виконавчий апарат ради забезпечує отримання кожним депутатом ради проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для розгляду питань порядку денного сесії під час засідань постійних комісій ради, а у виняткових випадках – у день відкриття сесії.
15.8. За згодою депутатів ради та за наявності технічної можливості, документи направляються їм електронною поштою.
 
Стаття 16. Формування порядку денного сесії ради.
16.1. Пропозиції до проекту порядку денного сесії ради вносяться головою ради, депутатами, постійними комісіями та головою районної державної адміністрації, а також керівниками районних служб і організацій.
Пропозиції, як правило, вносяться не пізніш як за 30 днів до відкриття пленарного засідання сесії.
16.2. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших непередбачених і невідкладних випадків, передбачених діючим законодавством, проекти рішень ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.
16.3. Проекти рішень ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради.
16.4. Проекти актів ради оприлюднюються в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших непередбачених і невідкладних випадків, передбачених чинним законодавством, коли такі проекти оприлюднюються негайно після їх підготовки.
16.5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії ради або до затвердженого порядку денного сесії, подається у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та аркушем погодження. Документи, подані до ради пізніш як за 30 днів до відкриття сесії, на розгляд сесії та постійних комісій ради, як правило, не виносяться, крім виняткових випадків, передбачених пунктами 16.2 та 16.3 цього Регламенту.
16.6. Проекти рішень ради голова ради або його заступник (у випадку, коли сесія ради скликається депутатами у порядку, визначеному пунктом 15.4 цього Регламенту, уповноважена особа з числа депутатів, які ініціювали скликання сесії ради) передають до відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату ради для розгляду та встановлення відповідності його чинному законодавству. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству, начальник відділу юридичного забезпечення візує його, а у випадку невідповідності проекту рішення чинному законодавству – надає відповідний висновок. Після цього проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній та іншим комісіям для подальшої роботи.
У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій, за дорученням голови ради, відділ юридичного забезпечення повторно розглядає проект рішення з урахуванням зауважень.
16.7. Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких Положенням про постійні комісії Красилівської районної ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції ради.
Суміжними комісіями є комісії, повноваження яких, згідно з названим Положенням, безпосередньо пов’язані з питаннями, що розглядаються профільною комісією ради.
Профільні та суміжні комісії, в яких підлягають розгляду пропозиції до порядку денного, визначаються головою ради або радою на пленарному засіданні відповідно до Положення про постійні комісії ради.
16.8. У випадках, передбачених чинним законодавством, до проекту порядку денного сесії ради включаються також звіти посадових осіб органів, які рада утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень, звіти прокурора району, інших посадових та службових осіб, які зобов’язані звітувати перед радою відповідно до чинного законодавства України.
16.9. Питання «Різне» включається до порядку денного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд ради за пропозицією голови ради, або на вимогу не менше третини депутатів, присутніх на сесії.
16.10. Перелік питань, які планується внести на розгляд пленарного засідання ради, попередньо розглядається президією ради. За наслідками розгляду президією ради проекту порядку денного сесії надаються рекомендації щодо внесення на розгляд пленарного засідання певного переліку питань.
16.11. На засіданнях президії, засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях ради з питань порядку денного сесії доповідають автори і розробники проектів рішень ради, зокрема:
- проектів, розроблених районною державною адміністрацією або її підрозділами – заступник голови районної державної адміністрації або керівники структурних підрозділів, а у виняткових випадках – уповноважені ними особи;
- проектів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями ради – голова комісії або уповноважена комісією особа;
- проектів, розроблених депутатськими фракціями – керівники фракції або уповноважені фракціями особи;
- проектів, розроблених керівниками підприємств, установ і організацій – керівники цих закладів або уповноважені ними особи.
16.12. У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійних комісій, комісії мають право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії ради.
16.13. У виняткових випадках, після підписання головою ради розпорядження про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:
- про затвердження або внесення змін до районного бюджету та звіт про його виконання;
- кадрові питання;
- інші питання, що потребують негайного розгляду за пропозицією голови ради та згоди президії ради.
Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради і на вимогу однієї із постійних комісій, депутатських фракцій та груп або голови районної державної адміністрації.
 
Стаття 17. Затвердження порядку денного сесії ради.
17.1. Порядок денний сесії ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів ради від загального її складу.
17.2. Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії ради не включено, воно вважається відхиленим.
17.3. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії ради на наступну сесію ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.
17.4. Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як непідготовлене.
17.5. Питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, а також дострокового припинення повноважень посадової особи ради, які не набрали необхідної кількості голосів «за», не можуть вноситись на повторний розгляд ради.
 
Стаття 18. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів.
18.1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується радою у поточному році та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
18.2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
18.3. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення цього проекту регуляторного акта.
18.4. Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або вмотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
18.5. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта районною державною адміністрацією здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.
18.6. У випадках, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», аналіз регуляторного впливу не готується. Відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату ради забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог названого Закону.
18.7. Відповідальна особа, зазначена у пункті 6 цієї статті, доповідає на пленарному засіданні ради при представленні регуляторного акта висновки щодо його відповідності вимогам вищевказаного Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.
 
Глава 2. Проведення пленарного засідання ради.

Стаття 19. Відкриття та ведення пленарного засідання.
19.1. Пленарні засідання ради відкриває, веде і закриває голова ради або особа, визначена в пунктах 15.3 - 15.4 цього Регламенту. Засідання ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів ради від її загального складу.
19.2. На час доповіді, співдоповіді або виступів у дебатах, головуючий на пленарному засіданні ради слідкує за дотриманням виступаючими правил депутатської етики.
 
Стаття 20.  Реєстрація депутатів на пленарному засіданні ради.
20.1. Перед початком кожного пленарного засідання ради працівниками виконавчого апарату ради проводиться реєстрація депутатів ради та запрошених осіб для участі у пленарному засіданні ради. Списки із зареєстрованими депутатами та запрошеними особами передається головуючому на пленарному засіданні ради, який оголошує кількість присутніх зареєстрованих депутатів і запрошених осіб.
Дані про реєстрацію депутатів є підставою для відкриття пленарного засідання сесії ради.
20.2. Якщо за даними реєстрації депутатів відкриття пленарного засідання ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів ради (кворуму), головуючий на пленарному засіданні може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками депутатських фракцій і груп, або визначає інший день проведення пленарного засідання ради, погоджений із присутніми депутатами з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання ради.
20.3. У разі неможливості депутата прибути на сесію, він зобов’язаний завчасно повідомити про це голову ради, його заступника або виконавчий апарат ради.
 
Стаття 21. Повноваження головуючого на пленарному засіданні ради.
21.1. Головуючий на пленарному засіданні ради:
- відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;
- вносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, інформує про перелік доданих до проекту матеріалів;
- організовує розгляд питань порядку денного пленарного засідання ради;
- оголошує список осіб, які записалися для виступу з обговорюваного питання;
- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступів, оголошує наступного виступаючого;
- створює рівні можливості депутатам ради для участі в обговоренні питань порядку денного;
- ставить проекти рішень на голосування, оголошує його результати;
- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні ради;
- вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);
- вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні ради;
- має право виправляти помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні ради;
- до початку розгляду питань порядку денного сесії робить повідомлення депутатам ради (в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування);
- здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.
21.2. Під час пленарного засідання ради головуючий на пленарному засіданні не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.
 
Стаття 22. Постійний секретаріат пленарного засідання.
22.1. Постійний секретаріат ради утворюється радою на першій сесії новообраної ради у кількості трьох депутатів на підставі пропорційного представництва від різних політичних партій, обраних до ради. Для організації його роботи відводиться окреме місце у сесійній залі ради.
22.2. Постійний секретаріат ради надає допомогу головуючому у проведенні сесійного засідання, проводить реєстрацію списків осіб, які записуються на виступ, повідомлень, заяв і пропозицій, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому на пленарному засіданні ради, який оголошує пропозиції і звернення депутатів та осіб, присутніх на пленарному засіданні, які надійшли у письмовій формі до сесії.
 
Стаття 23. Лічильна комісія.
23.1. Лічильна комісія обирається на першій сесії новообраної ради у кількості п’яти чоловік із числа депутатів ради на підставі їх пропорційного представництва від різних політичних партій, обраних до ради, шляхом відкритого голосування для організації і проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, поіменного голосування, а також у випадках, передбачених пунктами 36.1 та 36.2 цього Регламенту, на кожному пленарному засіданні, на якому виникає необхідність проведення таємного чи відкритого поіменного голосування, або здійснення підрахунку голосів при відкритому голосуванні за допомогою лічильної комісії.
23.2. Лічильна комісія обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться відкрито і гласно.
23.3. До складу лічильної комісії не може входити депутат, щодо якого:
- поставлено на голосування питання про недовіру, якщо цей депутат є головою районної державної адміністрації;
- поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;
- вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) у районній раді;
- вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;
- депутати ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.
 
Стаття 24. Порядок розгляду питань порядку денного сесії.
24.1. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії. Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів проектів рішень (якщо такі є), які підлягають розгляду та про порядок розгляду питань.
24.2. Головуючий на пленарному засіданні за рішенням ради може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об’єднання кількох питань в обговоренні приймається більшістю голосів депутатів, які приймають участь у роботі сесії ради.
 
Стаття 25. Порядок надання слова.
25.1. Доповіді та співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи під час обговорення питань порядку денного, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.
25.2. Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) нормативів чинного законодавства України, Регламенту ради, правил етики та поведінки.
25.3. Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи чи фракції – оголошує її назву.
25.4. Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання ради в межах часу, встановленого відповідно до вимог статті 26 цього Регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання за особистою письмовою заявою депутата через постійний секретаріат ради.
25.5. Черговість виступів формується в порядку надходження записів на виступ до постійного секретаріату ради.
Запис (отримання дозволу) на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки депутатом.
25.6. За усним зверненням депутата ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, йому може бути надане слово з місця для висловлення:
- зауважень з мотивів голосування;
- пропозиції для оголошення процедурного питання;
- репліки та застереження.
25.7. Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати однієї хвилини.
 
Стаття 26. Визначення часу для виступів на сесії ради.
26.1. Для доповіді надається до 25 хвилин, для співдоповіді – до 10 хвилин. У виняткових випадках, коли доповідаючі не завершили донесення цінної інформації до депутатів, головуючий на пленарному засіданні може продовжити час для виступів до 5 хвилин.
26.2. Кожна з депутатських фракцій та груп, зареєстрована відповідно до цього Регламенту, має гарантоване право на запитання до доповідача (співдоповідача), а також на виступ свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Для виступу надається до 5 хвилин.
26.3. Кожний бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам ради (в порядку їх надходження) від різних зареєстрованих депутатських фракцій і груп.
Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні питання запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.
26.4. Для відповіді на запитання надається до 10 хвилин.
26.5. Для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень проектів рішень, для заяв, внесення запитів депутатами надається до 5 хвилин.
26.6. Для виступів у питанні порядку денного «Різне» надається до 5 хвилин.
26.7. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок до проектів рішень та виступів з місця надається 1 (одна) хвилина.
26.8. Для заключного слова по тематиці доповіді надається до 5 хвилин. Якщо доповідь здійснювалась кількома особами, заключне слово промовляє лише один з доповідачів, а час для проголошення заключного слова не продовжується.
26.9. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні вважає, що депутати отримали з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.
 
Стаття 27. Право депутата на виступ.
27.1. Ніхто із присутніх на пленарному засіданні ради не може виступати без дозволу головуючого.
27.2. Головуючий на пленарному засіданні ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, та із забезпеченням виступів представників від різних депутатських фракцій і груп. Головуючий на пленарному засіданні ради, за погодженням з депутатами, може визначити іншу черговість виступаючих.
27.3. Депутат ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У разі відсутності депутата ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.
27.4. Особа може виступати на пленарному засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.
 
Стаття 28. Порядок розгляду та обговорення питання.
28.1. За пропозицією головуючого визначається загальний час для обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань відповідно до статті 34 цього Регламенту.
28.2. Розгляд та обговорення питання порядку денного сесії на пленарному засіданні ради, як правило включають:
- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
- співдоповідь (за необхідності), запитання співдоповідачу і відповіді на них;
- виступи депутатів ради з оголошенням та обгрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була озвучена для депутатів ради разом з висновками постійної комісії;
- внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;
- виступ по одному представнику від постійних або тимчасових контрольних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були доведені до депутатів ради при оголошенні висновків постійної комісії;
- виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції і групи;
- виступи депутатів ради;
- оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозиції про припинення обговорення та повідомлення про тих, хто виступив і хто записався на виступ;
- внесення депутатами ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вносяться у встановленому порядку);
- заключне слово доповідача і співдоповідача;
- уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, що надійшли по обговорюваному питанню і будуть ставитися на голосування;
- виступ депутата ради – ініціатора внесення пропозицій з підстав, передбачених пунктом 25.6 цього Регламенту;
- виступи з мотивів голосування по одному депутату від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи, якщо вони мають протилежні точки зору щодо проголошеної на засіданні ради думки депутатської фракції чи групи.
28.3. Окрема думка депутата ради щодо висновків і рекомендацій постійної комісії, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома депутатів на пленарному засіданні ради разом з висновками і рекомендаціями постійної комісії, яких вона стосується.
 
Стаття 29.  Закінчення обговорення питання.
29.1. Тексти виступів депутатів, які записалися на виступ, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на їх прохання повинні бути включені до матеріалів сесії, якщо вони подаються постійному секретаріату ради одразу ж після закінчення пленарного засідання ради;
29.2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні оголошує про припинення обговорення.
 
Глава 3. Порядок прийняття рішень.
 
Стаття 30.  Загальні положення порядку голосування.
30.1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні оголошує про перехід до голосування.
30.2. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує початок та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є певні вимоги депутатів або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.
 
Стаття 31. Черговість голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій та поправок.
31.1. У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутатів, постійної комісії та інших осіб, які готували проекти цих документів. У разі надходження інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.
31.2. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.
 
Стаття 32. Вимоги до процедури голосування.
32.1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде вноситися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.
32.2. У разі, коли щодо проекту рішення або щодо питання, яке вноситься на розгляд ради, проводилася експертиза, громадські слухання, консультації, тощо, після оголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень, зауважень, тощо, і тільки тоді проголошує текст проекту рішення та ставить питання на голосування.
32.3. Голосування здійснюється депутатами ради особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.
32.4. Депутат, голова ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень радою під час розгляду відповідного питання на пленарному засіданні ради.
32.5. При голосуванні щодо прийняття, внесення змін або скасування актів нормативного характеру депутати не зобов’язані утримуватися від голосування навіть за умови наявності конфлікту інтересів з питань, які може спричинити в майбутньому нормативно-правовий акт, що вноситься на голосування.
32.6. Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами конфлікту інтересів, надання цим особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на регламентну постійну комісію ради.
32.7. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
32.8. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні ради оголошує його повні результати і повідомляє про прийняте рішення.
32.9. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
 
Стаття 33. Загальні вимоги до рішення ради.
33.1. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання па пленарному засіданні допускається лише у випадках, передбачених цим Регламентом, або якщо жоден з депутатів не виявив бажання виступати в обговоренні і не заперечує проти прийняття такого рішення.
33.2. Рішення ради (крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість депутатів від загального складу ради. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначається чинним законодавством України та цим Регламентом.
33.3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на його підтримку, вважаються відхиленими, про що фіксується у протоколі пленарного засідання ради.
33.4. За пропозицією депутата або головуючий за власною ініціативою може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду питання, яке вже вносилося на розгляд і не набрало необхідної кількості голосів.
 
Стаття 34. Рішення ради з процедурних питань.
34.1. Рішення ради з процедурних питань приймається більшістю голосів депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні ради.
34.2. Процедурними вважаються питання, які стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні ради, я також ті, які визначені в цьому Регламенті.
34.3. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи відноситься запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це приймається радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради без обговорення.

Стаття 35. Протокол сесії.
35.1. Засідання сесій ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює виконавчий апарат ради.
35.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання ради, зокрема (але не виключно):
- відомості про дату і місце проведення пленарного засідання;
- кількість депутатів, які брали участь у пленарному засіданні ради;
- порядок денний пленарного засідання ради;
- прізвище, ім’я, по батькові головуючого і виступаючих на пленарному засіданні;
- тексти виступів депутатів з обговорення питань порядку денного сесії;
35.3. Протоколи сесії та прийняті нею рішення підписуються особисто головою ради, а у разі його відсутності – заступником голови ради, а у випадку, передбаченому пунктом 15.4 цього Регламенту – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.
35.4. Протоколи сесій ради є відкритими та доступними і надаються на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 
Стаття 36. Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування.
36.1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів на пленарних засіданнях ради проводиться відкрите голосування або відкрите поіменне голосування. Відкрите голосування проводиться шляхом підняття рук депутатами в залі засідань. В окремих випадках, для підрахунку голосів, головуючий залучає лічильну комісію.
36.2. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів ради, підтриманою не менш як однією третиною депутатів ради, які беруть участь у роботі сесії, або на вимогу не менше однієї депутатської фракції чи групи. На голосування ця пропозиція ставиться першою з поміж інших пропозицій щодо способу голосування. Поіменне голосування проводиться лічильною комісією.
36.3. При поіменному голосуванні кожен депутат після пред’явлення лічильній комісії посвідчення депутата, у списку депутатів проти свого прізвища особисто робить запис «за», «проти» або утримався та ставить власноручний підпис. Лічильна комісія підраховує голоси, складає і підписує всіма членами комісії протокол та подає дані про результати голосування головуючому на сесії. Підсумки голосування заносяться до протоколу сесії.
 
Стаття 37. Загальні вимоги до таємного голосування.
37.1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29, 31 частини 1 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Таємне голосування організовує і проводить лічильна комісія.
37.2. Таємне голосування проводиться із використанням бюлетенів для таємного голосування.
37.3. До бюлетеня для таємного голосування з питань обрання голови та заступника голови ради включаються депутати, яких висунуто відкритим голосуванням ради у встановленому порядку і які дали згоду балотуватися. Самовідвід кандидатів приймається радою за усною заявою депутата без голосування, з наступною фіксацією у протоколі сесії.
37.4. Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися перед проведенням повторного голосування. У такому випадку його кандидатура викреслюється з усіх бюлетенів для таємного голосування.
37.5. Протоколи лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів затверджуються радою та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання ради.
37.6. Таємне голосування здійснюється депутатом особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутатів забороняється.
 
Стаття 38. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування.
38.1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром та змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування – обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень, тощо. Кандидатури при обранні, призначенні чи затвердженні осіб вносяться до бюлетенів для таємного голосування в алфавітному порядку, або в іншому порядку, визначеному радою.
38.2. Запитання, внесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, внесеного для таємного голосування, або кандидатури для обрання (припинення повноважень, тощо), має бути розміщений графічний знак (квадрат, коло, тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. В бюлетені для таємного голосування, за рішенням лічильної комісії, може бути включений додатковий рядок із формулюванням «не підтримую жодного кандидата», «не підтримую», тощо, які дозволяють депутату висловити власну думку, відмінну від підтримки «за» або «проти».
38.3. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради, покладається на виконавчий апарат ради під контролем лічильної комісії.
Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування виконавчому апарату дає голова ради або інша особа, яка веде пленарне засідання ради. У випадку проведення першого засідання ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються виконавчим апаратом ради за дорученням голови лічильної комісії та в присутності і під контролем членів цієї комісії.
38.4. Недійсними вважаються бюлетені:
- невстановленого зразка;
- в яких підтримано дві і більше кандидатури на одну посаду;
- у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;
- з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата ради;
- до яких додатково вписані прізвища, не погоджені депутатами на пленарному засіданні ради.
38.5. Якщо у скриньках для таємного голосування виявлено більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано лічильною комісією згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.
 
Стаття 39. Процедура таємного голосування.
39.1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування.
39.2. Бюлетені видаються депутатам лічильною комісією при пред’явленні ними посвідчення депутата. Депутату видається один бюлетень. Про отримання бюлетеня депутат робить особистий підпис у відомості видачі бюлетенів під контролем членів лічильної комісії.
39.3. Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки навпроти прізвища кандидата, за якого депутат голосує або позначки навпроти рядка, де депутат не підтримує жодного кандидата, чи не підтримує рішення про припинення повноважень відповідно до пункту 38.2 цього Регламенту. Заповнений депутатом бюлетень вкидається особисто в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування у присутності членів лічильної комісії.
 
Стаття 40. Повторне таємне голосування.
40.1. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу ради, голосування вважається таким, що не відбулося. У такому випадку лічильною комісією призначається повторне голосування.
40.2. Якщо до бюлетеня внесено кілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити одну особу, і жоден кандидат не отримав при першому голосуванні необхідної більшості голосів депутатів від загального складу ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів при першому голосуванні.
40.3. Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.
 
Стаття 41. Таємне голосування списком кандидатур.
41.1. Рада може прийняти процедурне рішення про проведення таємного голосування щодо кандидатур списком, якщо інше не встановлено чинним законодавством. У разі обрання, призначення або затвердження колегіального органу списком, до бюлетеня для таємного голосування може вноситися більше кандидатур, ніж потрібно для обрання, призначення чи затвердження.
41.2. Кандидатури до бюлетенів вносяться в алфавітному порядку, або в іншому порядку, визначеному радою.
41.3. Підрахунок голосів проводиться щодо кожної кандидатури окремо. Обраними, призначеними чи затвердженими при голосуванні списком вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів ради, при дотриманні умов цього Регламенту.
41.4. Якщо внаслідок голосування за списком орган не обрано, не призначено чи не затверджено необхідної кількості осіб, проводиться окреме голосування з дообрання членів органу з новим висуненням кандидатів у порядку, визначеному цим Регламентом.
41.5. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів депутатів і після їх обрання, призначення чи затвердження буде перевищено необхідний кількісний склад органу, що обирається, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування, якщо жоден з них не надасть заяву про самовідвід.
 
Стаття 42. Встановлення підсумків таємного голосування.
42.1. Підрахунок голосів таємного голосування проводиться лічильною комісією відкрито.
42.2. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого із членів лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні ради.
42.3. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії, або визначений комісією доповідач, інформує депутатів на пленарному засіданні ради про результати голосування та відповідає на запитання депутатів ради.
 
Стаття 43. Наслідки порушення порядку таємного голосування.
43.1. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування, результати такого голосування лічильною комісією оголошуються недійсними, про що остання інформує депутатів ради.
43.2. Про виявлену недійсність голосування лічильна комісія доповідає раді. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок встановлення результатів голосування, за процедурним рішенням ради, відповідно до пункту 34.1 цього Регламенту, проводиться повторне голосування.
 
Глава 4. Набрання чинності рішеннями ради. Внесення змін та доповнень, скасування рішень ради.

Стаття 44. Набрання чинності рішеннями ради.
44.1. Рішенням ради нормативно-правового характеру є рішення, прийняте радою в межах її компетенції, яке встановлює, змінює чи скасовує норми права, має загальний чи локальний характер та застосовується неодноразово.
44.2. Рішення нормативно-правового характеру набувають чинності з моменту їх прийняття радою, підписання головою ради, або з дня їх офіційного оприлюднення в газеті «Красилівський вісник» та на офіційному веб-сайті районної ради, якщо радою не встановлено інший строк введення цих актів в дію.
 
Стаття 45. Внесення змін до рішень ради.
45.1. За мотивованим поданням голови ради, його заступника, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Регламенту є ініціаторами та розробниками проектів рішень, рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого рішення ради.
45.2. Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених пунктом 45.3 цього Регламенту.
45.3. Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх раніше прийнятих рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних чинним законодавством України інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом, рішення ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або доповнені після їх виконання.
45.4. Профільна постійна комісія ради попередньо розглядає доцільність внесення змін або доповнень до раніше прийнятих рішень ради.
45.5. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться зміни та/або доповнення та набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.
 
Стаття 46. Скасування рішень ради.
46.1. За мотивованим поданням голови ради, його заступника, інших суб’єктів, які відповідно пункту 16.1 цього Регламенту є ініціаторами і розробниками проекту рішення, рада може скасувати раніше прийняте рішення.
46.2. Рада може скасовувати свої рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції крім випадків, передбачених пунктом 46.3 цього Регламенту.
46.3. Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних чинним законодавством України інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх скасування.
46.4. Профільна комісія ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих радою рішень.
46.5. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення ради приймається і набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.
 
Глава 5. Питання дисципліни та депутатської етики.

Стаття 47. Дисципліна та етика поведінки депутатів на сесії ради.
47.1. На пленарному засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або не перевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні ради після попередження промовця про недопустимість таких висловлювань і закликів, або у разі некоректної поведінки, має право припинити його виступ, а у разі нереагування на попередження головуючого – позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з цього питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики поведінки, промовець може бути позбавлений головуючим, або за рішенням сесії більшістю голосів від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні ради.
47.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з питань, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу пленарного засідання ради.
47.3. Під час пленарного засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і присутнім діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу вигуками, оплесками, вставанням, тощо.
47.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У випадку, коли депутат не реагує на зауваження головуючого, останній запрошує «порушника» залишити зал засідань, або звертається до депутатів і ставить на голосування питання про залишення депутатом, який порушує дисципліну, сесійної зали. Депутати, більшістю голосів присутніх на сесії, приймають рішення про залишення залу засідань «порушником». У разі грубого порушення під час сесійного засідання дисципліни депутатами або перешкоди проведенню засідання, головуючий може оголосити перерву у роботі сесії або закрити засідання.
47.5. Особи, присутні за запрошенням на пленарне засідання ради, засідання постійних чи тимчасових комісій, робочих груп, фракцій, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок в залі.
 
РОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА РОБОЧІ ОРГАНИ РАДИ.

Глава 1. Голова ради, заступник голови ради.

Стаття 48. Правові засади статусу і діяльності голови ради та його заступника.
48.1. Повноваження голови ради, заступника голови ради визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими і нормативними актами та цим Регламентом.
48.2. Голова ради, заступник голови ради працюють у раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу за сумісництвом), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої роботи, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб) та одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств, тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.
 
Стаття 49. Порядок обрання голови ради.
49.1. Голова ради обирається радою на строк її повноважень виключно таємним голосуванням із застосуванням бюлетенів.
49.2. Рішення про обрання голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
49.3. До початку обговорення висунутих кандидатур у постійних комісіях, депутатських фракціях і групах (крім першої сесії ради), виконавчий апарат ради, на вимогу депутатів, надає їм інформаційні матеріали про кожного з кандидатів, що надійшли від регламентної комісії.
49.4. Такі матеріали можуть містити: інформацію про трудову діяльність, біографію з висвітленням найбільш істотних досягнень у трудовій і політичній діяльності, що не становлять охоронювану чинним законодавством України таємницю, декларацію про доходи та зобов’язання фінансового характеру, відомості про нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери відповідно до вимог, встановлених для посадової особи місцевого самоврядування ІІІ категорії, відомості (підписані кандидатом) щодо самостійного входження кандидата (або через представника) до складу керівних органів підприємств, господарських товариств, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, тощо, що здійснюють підприємницьку діяльність. Рада може прийняти рішення (процедурне) про включення до інформаційних матеріалів інших відомостей про кандидатів та їх діяльність. Перелік інформаційних даних має бути однаковим для всіх кандидатів.
49.5. Кандидати виступають на пленарних засіданнях ради з доповідями про програми майбутньої діяльності і відповідають на запитання депутатів (в порядку висунення їх кандидатур). У виступах депутатів ради всі кандидатури обговорюються одночасно.
Депутати ради мають право висловлювати думку щодо їх програм, політичних, ділових та особистих якостей, агітувати за або проти кожного з них.
Головуючий на пленарному засіданні ради, з урахуванням черговості запису депутатів ради на виступ, надає рівні можливості для виступаючих за кожного кандидата. У заключному слові кожен кандидат також дає згоду на включення своєї кандидатури до бюлетеня для таємного голосування або заявляє про самовідвід.
Про самовідвід кандидат може заявити в будь-який час до початку голосування, для чого головуючий на пленарному засіданні ради надає йому слово позачергово.
49.6. Таємне голосування щодо кандидатур та встановлення результатів і наслідків голосування проводиться відповідно до порядку, визначеному статтями 38 - 43 цього Регламенту.
49.7. У разі, коли кандидата на посаду голови ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у пунктах 49.1– 49.2  цього Регламенту.
Кандидатури, які не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд сесії не більше двох разів.
 
Стаття 50. Повноваження голови ради.
50.1. Голова ради відповідно до своїх повноважень:
- скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома жителів району інформацію про дату, час і місце проведення пленарного засідання ради, перелік питань, які пропонується внести на розгляд сесії, веде пленарне засідання ради;
- забезпечує підготовку сесії ради і питань, що пропонується внести на розгляд ради, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;
- представляє раді кандидатури для обрання на посади заступника голови ради, вносить на затвердження пропозиції щодо структури виконавчого апарату ради, витрат на її утримання;
- вносить на розгляд ради пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;
- координує діяльність постійних комісій ради, організовує їх роботу, дає їм доручення, сприяє в організації виконання їх рекомендацій;
- організовує надання депутатам ради допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
- організовує роботу президії ради;
- призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;
- здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;
- є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;
- підписує рішення ради, протоколи сесій ради;
- організовує і забезпечує роботу по зверненню громадян, веде їх особистий прийом, у тому числі із виїздом у населені пункти району;
- забезпечує гласність у роботі ради та її органів, сприяє оприлюдненню рішень ради;
- представляє раду у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, керівництвом підприємств, організацій, установ, громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до чинного законодавства України;
- звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради – у визначений радою термін;
- вирішує інші питання, доручені йому радою.
50.2. Голова ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.
 
Стаття 51. Порядок припинення повноважень голови ради.
51.1. Голова ради здійснює свої повноваження без припинення ним повноважень депутата ради сьомого скликання, крім випадків, передбачених пунктом 51.5 цього Регламенту.
Голова вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови ради.
51.2. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради. У цьому випадку голова ради вважається звільненим з посади, якщо за його відставку проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради.
Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.
51.3. Повноваження голови ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення його з особистою заявою до відповідної ради про складання ним повноважень голови ради, а також у інших, передбачених чинним законодавством України випадках. У цьому випадку рішення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради відкритим голосуванням.
51.4. Повноваження голови ради, зазначені у пунктах 51.1 - 51.3 цього Регламенту припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
51.5. У випадку, коли повноваження голови ради припиняються у зв’язку з набранням сили обвинувального акту чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень голови і депутата ради вважається день набрання чинності такого рішення.
 
Стаття 52. Порядок обрання заступника голови ради.
52.1. Заступник голови ради обирається радою в межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування за поданням голови ради.
52.2. Заступник голови ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.
52.3. У разі, коли кандидатів на посаду заступника голови ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням вимог, зазначених у пунктів 52.1 та 52.2 цього Регламенту. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд депутатів ради не більше двох разів.
 
Стаття 53. Повноваження заступника голови ради.
53.1. Заступник голови ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради, або дострокового припинення повноважень заступника голови ради.
53.2. Заступник голови ради виконує обов’язки голови ради за відсутності останнього, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.
53.5. За дорученням голови ради його заступник:
- координує роботу постійних комісій ради та сприяє організації їх роботи і контролює виконання рішень комісій та ради;
- проводить організаційну роботу з питань взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, надання останнім методичної допомоги в організації діяльності виборних органів влади у територіальних громадах;
- представляє раду у відносинах з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами підприємств, організацій, установ і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до діючого законодавства України;
- веде особистий прийом громадян, у тому числі із виїздом у населені пункти району, та забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян;
- бере участь у розробці планів роботи ради;
- готує пропозиції до проекту кошторису витрат ради та готує матеріали до звіту про його виконання;
- сприяє роботі депутатських фракцій і груп щодо здійснення ними в раді їх функцій;
- організовує роботу з навчання депутатів ради, працівників виконавчого апарату ради.
53.6. Заступник голови ради за дорученням голови ради виконує також інші обов’язки.
 
Стаття 54. Порядок дострокового припинення повноважень заступника голови ради.
54.1. Повноваження заступника голови ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради, або голови ради.
У цьому випадку рішення про дострокове припинення повноважень заступника голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.
54.2. Повноваження заступника голови ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення його з особистою заявою до ради про складання ним повноважень заступника голови ради, а також у інших, передбачених чинним законодавством України випадках. У цьому випадку рішення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради відкритим голосуванням.
54.3. Звільнення особи з посади заступника голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.
54.4. У випадку, коли повноваження заступника голови ради припиняються у зв’язку з набранням сили обвинувального акту чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень заступника голови і депутата ради вважається день набрання чинності такого рішення.
 
Глава 2. Постійні комісії ради.

Стаття 55. Загальні умови утворення, обрання та визначення складу постійних комісій.
55.1. Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
Перелік постійних комісій для їх утворення радою, пропонується головою ради та робочою групою ради з питань розробки Регламенту та формування пропозицій по формуванню робочих органів ради.
Чисельний склад постійних комісій визначається радою.
55.2. Склад постійних комісій ради обирається з числа депутатів ради не пізніше ніж на другій сесії нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням ради про утворення постійних комісій.
Голови постійних комісій обираються радою за поданням голови ради. Всі інші питання внутрішньої структури комісії вирішуються відповідною комісією.
Голова, заступник та секретар комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції чи групи.
55.3. Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу вирішуються виключно на пленарних засіданнях ради.
55.4. Засідання постійних комісій протоколюються. Матеріали засідань постійних комісій зберігаються у виконавчому апараті ради весь термін діяльності ради сьомого скликання, а потім передаються до архівного відділу райдержадміністрації у встановленому порядку.
55.5. Функціональне призначення постійних комісій, їх правовий статус і повноваження виписуються у Положенні про постійні комісії, яке затверджується радою не пізніше ніж на другій сесії новообраної ради.
55.6. Депутат ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства в лічильній чи іншій тимчасовій комісії. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова ради та його заступник.
55.7. Всі члени постійних комісій мають рівні права.
55.8. За пропозицією голови склад постійних комісій обирається за списком, відкритим голосуванням, більшістю голосів депутатів від загального складу ради. З цього приводу рада приймає рішення.
55.9. Голова постійної комісії організує роботу комісії і може бути відкликаний радою за пропозицією голови ради, за рішенням постійної комісії або не менш як третиною депутатів від загального складу ради. Про відкликання голови комісії рада приймає відповідне рішення.
 
Глава 3. Президія ради.

Стаття 56. Правовий статус та повноваження президії ради.
56.1. Рада може утворювати президію ради. Президія ради є дорадчим органом голови ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, та вирішує інші питання за дорученням ради.
56.2. До складу президії входять: голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських фракцій та груп.
56.3. Повноваження президії ради, порядок її утворення, завдання і компетенція визначаються чинним законодавством України, а також Положенням про неї, яке затверджується радою.
 
Глава 4. Тимчасові контрольні комісії ради.

Стаття 57. Правовий статус тимчасових контрольних комісій ради.
57.1. Тимчасові контрольні комісії ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених радою питань в межах повноважень, передбачених чинним законодавством для органів місцевого самоврядування.
57.2. У складі тимчасової контрольної комісії ради, за рішенням ради, може бути представлено не менш як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи.
57.3. Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольній комісії, то комісія утворюється без участі цієї депутатської фракції чи групи.
57.4. Про утворення тимчасової контрольної комісії рада приймає рішення, в якому вказується: назва комісії, її завдання, мету і коло питань щодо контролю, кількісний і персональний склад, прізвище голови комісії, термін роботи комісії та дату звіту перед радою про проведену роботу.
57.5. Рішення ради про створення тимчасової контрольної комісії вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
 
Стаття 58. Склад тимчасової контрольної комісії ради та режим її роботи.
58.1. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар не можуть бути членами однієї депутатської фракції чи групи.
58.2. Тимчасова контрольна комісія ради працює в режимі засідань, як правило, закритих.
58.3. Депутати ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені для участі в її роботі спеціалісти, інші особи, не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
 
Стаття 59. Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії.
59.1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях ради та на пленарному засіданні ради, рада приймає рішення щодо висновків цієї комісії та про завершення її роботи, або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.
59.2. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються після прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії або у зв’язку з припиненням повноважень ради.
 

Глава 1. Депутат ради.
 
Стаття 60. Правові засади діяльності депутатів ради.
60.1. Порядок діяльності депутатів ради, їх права, обов’язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчим актами та цим Регламентом.
60.2. Депутат ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права у багатомандатному виборчому окрузі.
60.3. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів районною виборчою комісією в день відкриття першої сесії ради і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання, крім передбачених чинним законодавством України і цим Регламентом випадків дострокового припинення повноважень депутата ради.
60.4. Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради, як представницького органу місцевого самоврядування.
60.5. Депутат ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе відповідальність перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.
 
Стаття 61. Посвідчення та нагрудний знак депутата ради.
61.1. Депутату ради після визнання його повноважень видається:
- тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата ради, оформлене районною виборчою комісією;
- посвідчення депутата ради, підписане головою ради;
- нагрудний знак «Депутат районної ради».
61.2. Посвідчення депутата ради та нагрудний знак вручається головою ради не пізніше ніж на другому пленарному засіданні ради.
 
Стаття 62. Форми роботи депутата ради.
62.1. Діяльність депутата ради включає:
- обов’язкову участь у пленарному засіданні ради;
- обов’язкову участь у засіданнях постійних та тимчасових контрольних комісіях, а також у робочих групах, до яких він обраний з правом вирішального голосу, а у засіданнях будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;
- участь у засіданнях президії ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є її членом;
- обов’язкове виконання доручень ради та її органів;
- роботу над проектами рішень, документами ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій і груп;
- роботу на виборчому окрузі та періодичний звіт про свою депутатську діяльність у раді перед виборцями.
62.2. Депутат ради зобов’язаний перед засіданнями сесій та інших робочих органів ради зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях ради та засіданнях тих органів, до яких його обрано.
 
Стаття 63. Депутатські фракції та групи.
63.1. Депутати ради можуть об’єднуватися у депутатські фракції та групи.
63.2. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами ради, які обрані за списком політичних партій, що за результатами виборів увійшли до складу ради.
63.3. Повна та скорочена назва депутатської фракції може співпадати з назвою політичної партії.
63.4. Депутат ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції чи групи.
63.5. Депутатські фракції формуються у складі не менше 5-ти депутатів ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень на основі їх взаємної згоди.
63.6. Про утворення депутатської фракції з її назвою, складається протокол засідання фракції з підписами всіх членів фракції, який надається голові ради, який на пленарному засіданні ради оголошує про створення такої депутатської фракції.
Керівник фракції обирається до складу президії ради.
63.7. До складу депутатської групи можуть входити позапартійні депутати та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва утворених депутатських груп визначається членами групи самостійно.
63.8. Депутати ради можуть об’єднуватися у депутатські групи з кількістю не менше 5-ти депутатів за територіальною ознакою для вирішення проблем місцевого значення на підвідомчих територіях. Про утворення депутатської групи, назву і мету її діяльності складається протокол, який підписується всіма членами групи та передається голові ради. Про утворення депутатської групи голова ради інформує депутатів на пленарному засіданні ради.
63.9. Депутатські фракції і групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.
63.10. Депутатські фракції і групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради поточного скликання.
63.11. Кожний депутат самостійно вирішує питання вступу до фракції чи групи та виходу із неї шляхом письмового повідомлення керівника фракції чи групи.
Керівник фракції чи групи повідомляє голову ради про персональні зміни у складі фракцій і груп. Голова ради інформує депутатів ради про кількісні і персональні зміни у складі депутатських фракцій і груп на пленарному засіданні ради.
 
Стаття 64. Права депутатських фракцій і груп.
64.1. Депутатські фракції і групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада.
64.2. Кожна депутатська фракція чи група має гарантоване право на виступ свого представника на пленарних засіданнях чи засіданнях постійних та інших, утворених радою комісій, з кожного питання порядку денного.
64.3. Депутатські фракції і групи можуть об’єднувати свої зусилля з іншими фракціями та групами для створення в раді коаліції чи опозиції.
64.4. Жодна депутатська фракція чи група не має права виступати від імені будь-якої територіальної громади та ради.
 
Стаття 65. Забезпечення діяльності депутатських груп і фракцій.
65.1. Голова ради та його заступник забезпечує фракції і групи приміщеннями для їх засідань, необхідним обладнанням, тощо.
65.2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи, виконавчий апарат ради поширює серед депутатів ради підготовлені ними матеріали про їх діяльність, як офіційні від депутатських фракцій і груп.
 
Глава 2. Форми реалізації депутатських повноважень.

Стаття 66.  Депутатський запит, депутатське запитання та  депутатське звернення.
66.1. Депутат ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» має право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.
66.2. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради і її органів, міського, селищного та сільських голів, до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь і відділів з питань, які віднесені до відання ради, до керівників підприємств, організацій і установ незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району.
66.3. Депутатський запит може бути поданий депутатом ради чи групою депутатів голові ради в письмовій формі завчасно, або безпосередньо на пленарному засіданні ради.
Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради, якщо за це проголосувало не менше половини складу депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради. Депутатський запит може обговорюватися. З депутатського запиту радою приймається рішення про направлення його для виконання відповідним органам, до якого звернено запит із визначенням терміну його виконання. Про результати виконання запиту автор запиту і депутати ради інформуються на наступному пленарному засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає рішення про зняття його з контролю чи продовження терміну виконання більшістю голосів депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради.
66.4. Депутатське запитання – це спосіб одержання депутатом ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії ради або надана депутату в індивідуальному порядку.
Депутатське запитання не включається до порядку денного пленарного засідання ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.
66.5. Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата, пов’язана з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, розташованих на території району щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Депутатське звернення не включається до порядку денного пленарного засідання ради, воно не обговорюється і рішення по ньому не приймається.
 
Стаття 67. Порядок подання та розгляду депутатського запиту.
67.1. Депутатський запит подається у відповідності до вимог пункту 66.3 цього Регламенту.
62.2. При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні ради головуючий оголошує короткий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.
67.3. Розгляд депутатських запитів, як окреме питання (по кожному запиту), підлягає обов’язковому включенню до порядку денного пленарного засідання ради.
67.4. У депутатському запиті зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові та посада посадових осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назву депутатської фракції (якщо депутат входить до такої), дата подання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.
67.5. На вимогу депутата (депутатів), які подали запит, головуючий надає слово автору запиту для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.
67.6. У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий апарат ради готує витяг із протоколу пленарного засідання і направляється головою ради (при необхідності) на розгляд постійної комісії ради.
67.7. По кожному депутатському запиту рада приймає окреме рішення.
67.8. Депутатський запит, при необхідності, обговорюється на пленарному засіданні ради.
67.9. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею термін звіт про виконання рішення ради по запиту депутатів ради.
 
Стаття 68. Відповідь на депутатський запит.
68.1. Орган або посадова особа, до яких адресовано депутатський запит, зобов’язані у встановлені радою строки надати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату ради.
68.2. Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути вирішений або розглянутий у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раду та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.
68.3. Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата (автора запиту), розглядається на пленарному засіданні ради.
68.4. Депутат ради (автор запиту) має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.
68.5. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від присутніх на пленарному засіданні депутатів ради.
68.6. Посадових осіб, до яких було звернуто депутатський запит, виконавчий апарат ради завчасно інформує про дату та час обговорення радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому пленарному засіданні ради.
 
РОЗДІЛ 5. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ.

Стаття 69. Статус та порядок утворення виконавчого апарату ради.
69.1. Виконавчий апарат утворюється радою відповідно до статті 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією, названим та іншими Законами України. Його структура, чисельність та витрати на його утримання встановлюються радою за поданням голови ради.
69.2. Виконавчий апарат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне і матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами району, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Виконавчий апарат ради забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих радою.
69.3. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.
 
РОЗДІЛ 6. АКРЕДИТАЦІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ   ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 70. Порядок акредитації засобів масової інформації.
70.1. Акредитація представників засобів масової інформації здійснюється шляхом їх реєстрації на підставі офіційного подання органу засобу інформації до ради або за заявою журналіста з пред’явленням ним відповідних документів, що підтверджують його професійний фах та роботу у відповідному органі (закладі) інформації.
70.2. Питання про акредитацію вноситься до порядку денного чергового пленарного засідання ради. Про акредитацію засобів масової інформації або припинення акредитації рада приймає рішення. Письмове повідомлення із зазначенням підстав припинення акредитації видається одночасно журналісту і надсилається до засобу масової інформації, в якому він працює. Відмова в акредитації представників засобів масової інформації повинна бути вмотивованою.
70.3. Допуск акредитованих журналістів до сесійної зали відбувається на підставі виданих їм підписаних головою ради перепусток.

 

 Красилівська районна рада
Хмельницької області

© Усі права на матеріали, розміщені на цьому
сайті,належать Красилівській районній раді.

Приймальня голови:

0 (3855) 4-22-72
4-20-05
Поштова адреса:

31000, Україна,
м. Красилів,
пл. Незалежності, 2
Електронна адреса:

Сайт: www.krasylivrada.km.ua
Email: krasylivrada@i.ua
Розробка сайту:

Мапа сайту  |  Електронна приймальня  |  Стрічка новин